Algemene voorwaarden van Praktijk “Passie voor helen”

 

Begrippen

Naam zorgaanbieder:  Naam praktijk: Passie voor helen, Mevr. Henny de Jong

Adres praktijk: Kwarts 49  3893 EE Zeewolde.

Beroepsvereniging :  VBAG | Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze,  gevestigd: Berg 65C  5671CB Nuenen.

Koepelorganisatie: RBCZ – Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Postbus 70  4700 AB Roosendaal.

Klacht en tuchtrecht : het tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of ander  hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoelt om de kwaliteit  van de beroepsuitoefening te bevorderen en bewaken.

Klachten functionaris;  VBAG klachtenfunctionaris is het tussenstation  tussen het klacht en tuchtrecht van de beroepsvereniging /koepel en de geschillen commissie.

Geschillen commissie voorziet in beslechting van geschillen wanneer cliënten en zorgaanbieders er , ondanks de inzet van een onafhankelijke klachtenfunctionaris, niet uitkomen om een klacht op te lossen. Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet  kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz) artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders.  Geschillencommissie:  Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO): in de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Cliënt : natuurlijk persoon die zorg afneemt.

Behandeling: de door zorgaanbieder aangeboden dienst na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de cliënt, welke binnen het opleidingsgebied liggen van zorgaanbieder.

Algemene Gegevensbescherming (AVG) Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) zie naar privacy policy website https://www.hennydejong.nl

 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Praktijk Passie voor helen uit te voeren opdrachten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wijzigingen, aanvullingen en of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Praktijk Passie voor helen slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Zorgaanbieder

Praktijk “Passie voor helen” Praktijk AGB code: 90060722

Mevr. Henny de Jong, Zorgverlenersnummer: 90101160

Lid van beroepsvereniging VBAG  licentienummer:21510010

Koepelorganisatie RBCZ Registratienummer: 912037R

De behandelaar/therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de VBAG en RBCZ zie https://www.rbcz.nu/data/downloads/algemeen/140204_Beroepscode_RBCZ.pdf

Inschrijfnummer Kamer van koophandel (KvK) 39068850

 

Behandelingsovereenkomst (WGBO )

De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie.

Een behandelovereenkomst kan aangegaan worden bij:

 • kinderen onder de 12 jaar moeten de beide ouders of voogd toestemming geven voor behandeling. Bij kinderen tussen de 12-16 jaar is instemming van beide ouders nodig. Cliënten van 16 jaar en ouder zijn bekwaam geacht om een behandelingsovereenkomst aan te gaan.
 • De behandeling start met uw schriftelijke toestemming, met een intake gesprek, waarna een behandelplan samen met u wordt opgesteld. Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Ook is er sprake van een behandelingsovereenkomst Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek.
 • Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

 • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag , wensen, werkwijze en behandeldoelen. De therapeut informeert u over de behandelmogelijkheden en de te verwachten tijdsduur ervan.
 • Therapeut en cliënt beslissen samen over de behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd. Dit wordt de leidraad voor de behandeling en ondertekend bij tijdens de 1e of 2e Er vinden regelmatig evaluatiesessies plaats waarin u zelf en de zorgverlener zowel mondeling als schriftelijk verslag doen over uw ontwikkelingen binnen de therapie.
 • De behandelingen duren 1 -2 uur en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan. U kunt zonder verwijzing van arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en in overleg met u en wordt alleen gedaan nadat u hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven in de behandelovereenkomst.
 • Wanneer een andersoortige behandeling gewenst is, zal de zorgverlener u doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.
 • Voor bedrijven wiens medewerkers gebruikmaken van het aanbod van Praktijk “Passie voor helen” kan er een modelovereenkomst worden gesloten voor het bieden van individuele begeleiding, aanbieden van workshops of het verzorgen van trainingen.

 

 

Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

worden beëindigd:

 • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
 • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wilt afspreken;
 • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
 • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
 • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden.

Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Indien sprake is van een nieuwe afspraak, na drie maanden is een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

 

Ziekte en vervanging

Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.  In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of de behandeling stop gezet.

De zorgverlener van praktijk Passie voor helen werkt als zelfstandige.

Tarief

De kosten van het intake gesprek is vastgesteld op een standaard tarief van € 145.—( b.t.w. vrijgesteld). De kosten per therapiesessie bedragen € 90,– per uur.  Een therapie sessie kan langer dan 1 uur duren. In aanvulling op de duur van een therapie sessie is de minimumtijd voor sessies met twee personen anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur. Zie ook tarieven op de website en of wachtruimte.

 

Schriftelijke rapportage aan derden

Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van

het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt.

 

Telefonisch consult; alleen op afspraak. De kosten hiervoor zijn € 20,– per 15 minuten.

Bereikbaarheid; Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kunt u hiervoor rechtstreeks bellen indien behandelaar/therapeut niet bereikbaar is, kunt u het antwoordapparaat inspreken of per email contact zoeken. De behandelaar/therapeut heeft geen vast telefonisch spreekuur .

Betaling

De cliënt rekent contant na de sessie af, per pin of per IBAN overschrijving met een in Nederland gangbaar en geaccepteerd betaalmiddel. De factuur krijgt u dezelfde dag per email toegestuurd, of wordt u na de behandeling overhandigd. Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het (mogelijk ) declareren van de kosten bij uw ziekenkostenverzekeraar.

De betalingen dienen binnen 7 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht.

Mocht betaling na aanmaning uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

 

Vergoeding bij uw zorgverzekeraar

 • Praktijk “Passie voor helen” is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) gedeeltelijk vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars.  U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat de zorgverlener lid is van de beroepsvereniging VBAG en is aangesloten bij de koepel RBCG. En voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische basiskennis. Meer informatie vindt u op de websites van VBAG en RBCZV  Vergoedingen voor dit jaar https://vbag.nl/voor-consument/zorgverzekeraars.html
 • Stuur ontvangen declaraties altijd in naar uw zorgverzekeraar. (Bewaar een kopie voor uzelf).
 • Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.

 

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van te voren door te geven.  Bij niet tijdige annulering wordt het bedrag van de intake € 145,– of van het

consult € 90,– in rekening gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Annulering geeft u per voorkeur telefonisch/ sms/ WhatsApp / email door, waarbij de datum van ontvangst bindend is.

 

Dossiervoering

De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. U kunt een kopie vragen, wijzigingen in het dossier aangeven en als u het wilt het dossier eerder dan de wettelijke plicht laten vernietigen, hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. Bewaartermijn is met ingang van 1 jan.2020 gesteld op 15- 20 jaar. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Na deze termijn wordt het dossier vernietigd.

 

De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en /of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vast gelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBOG) en de richtlijnen van de RBCZ koepelorganisatie en VBAG beroepsvereniging.

 

Klachtenregeling

In geval van klachten is het eerste doel om uw onvrede eerst met de zorgverlener te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk ( per email info@hennydejong.nl ) worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 1 week met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door praktijk “Passie voor helen”. Na afhandeling van de klachtenprocedure ontvangt u  een schriftelijk bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 

Lukt het niet om er samen uit te komen, dan kunt u zich beroepen op een onafhankelijke klachtenprocedure van de VBAG functionaris, email adres: klachten@vbag.nl dan wel de geschillen instantie bij www.tcz.nu  Op deze websites vindt u informatie over de procedure.

Praktijk “Passie voor helen” voldoet hiermee aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Wanneer u een klacht indient via het VBAG of RBCZ of via de geschillen commissie TCZ, informeert u de zorgverlener te alle tijden vooraf.

 

Aansprakelijkheid

U bent zelf verantwoordelijk voor het aangeven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandeltraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling u niet helpt, u iets niet begrijp of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijn gebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens etcetera

 

Praktijk Passie voor helen is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die

zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel

doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers

van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

 

Praktijk “Passie voor helen” is niet aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de

therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde

aangifte bij de politie worden gedaan.

 

Praktijk “Passie voor helen “, heeft een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt “Passie voor helen” tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid van de verzekeraar Balens.  Een schade vergoeding zal nooit hoger dan € 1.000.000 zijn.

Praktijk “Passie voor helen “ is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij verzekeraar Balens, die dekkend is voor de Wkkgz.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en /of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en / of de ouder.

 

AVG

Praktijk “Passie voor helen” houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op mijn website https://www.hennydejong.nl/privacy-policy/  meer informatie vinden.

 

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, naast de op grond van de wet bevoegde rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter te Lelystad.