Update Corona; de praktijk is open en informatie over vaccinatie

Update Corona maatregelen van de overheid.

 

Op de valreep voor de kerst kwam het bericht van de RBCZ  dat het Ministerie van VWS schriftelijk heeft bevestigd dat niet- contact beroepen kunnen blijven werken. Met andere woorden: Mijn praktijk blijft open, omdat de consulten op 1,5 meter of meer op afstand van de cliënt uitgevoerd kunnen worden.

Voor niet- contact beroepen die vallen onder de definitie van zorg zoals genoemd in artikel 1 van de WKKGZ, geldt er geen verbod. Hierbij geldt overigens alsnog de zeer nadrukkelijke oproep om dit zoveel mogelijk te beperken en het (bijvoorbeeld) vanuit huis te organiseren.”

Het geen betekend dat telefonisch consulten en of beeldbellen de standaard zijn, wanneer u  klachten heeft die aan het Corona virus gerelateerd kunnen zijn. Het oude protocol zoals u op mijn website vind blijft natuurlijk geldig.

Nu de mogelijk om je te kunnen laten vaccineren tegen Covid 19 in zicht komt, nemen ook sociale en emotionele druk toe om je te laten vaccineren.  Wat is wijsheid ? zullen velen zich afvragen. Van waarde is het als je deskundige informatie kunt vinden om je mening te vormen.  Het interview van Robijn Tilanus  met emeritus hoogleraar Menno Jan Bouma voor Oost-online is er zo’n één.  (Arts, epidemioloog en emeritus hoogleraar Bouma wijdde zijn leven aan het onderzoek naar de ecologie en verspreiding van virussen en andere ziekteverwekkers)

Over de griepprik, vaccinatie en ons afweersysteem, en over een nieuw begrip: ‘microvaccinatie’.  Hieronder vind u de link naar het artikel.

https://oost-online.nl/ons-afweersysteem-in-tijden-van-corona/

 

 

Ook tijdens de Corona pandemie help ik jou graag.

Ik kan u telefonisch of met een beeldbellen te woord staan, en sinds kort ook weer in de praktijk ontvangen. Voor een bezoek aan de praktijk geldt de  leidraad infectiepreventie Covid-19.

Voor het bezoek aan de praktijk heeft de overheid heeft enkele voorwaarden gesteld

Zie Triage schema.

Misschien roepen de richtlijnen bij u vragen op, die kan ik telefonisch beantwoorden vooraf gaande aan het consult. Zo kunt u zelf een afweging maken als de risico’s aanvaardbaar zijn of dat u liever een telefonisch of een beeldbellen afspraak wenst.

Tijdens het bezoek aan de praktijk zijn geen Persoons Beschermende Middelen noodzakelijk  als u niet verdacht bent van Covid -19 . Het is voor de therapie niet noodzakelijk dat ik u aanraak.

Het RIVM schrijft: Indien de 1,5 meter gewaarborgd kan worden zijn geen verdere beschermende middelen noodzakelijk. Conform de richtlijnen van het RIVM (zie https://lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis), is het op dit moment niet noodzakelijk PBM( persoonlijke beschermingsmiddelen) te gebruiken bij behandeling van niet van Covid-19 verdachte cliënten, ook niet als binnen de 1,5 meter moet worden behandeld.

Als u zich niet prettig voelt bij deze maatregel, kan er op uw verzoek wel met persoonlijke beschermingsmiddelen gewerkt worden.

De algemene voorwaarden van de praktijk m.b.t. het afzegbeleid 24 uur voor de afspraak zijn vervallen, omdat u en ik onverwacht klachten kunnen krijgen. Er wordt dus geen onkosten in rekening gebracht als u onverwacht afzegt.

Welke behandelingen zijn weer mogelijk?

Het beeldbellen heeft zijn beperkingen, zoals het niet kunnen meten van de bloeddruk, ik kan geen NES scan maken, nog kan ik met de biotensor u testen.  Als u naar de praktijk komt kan dit alles wel.

Laboratorium onderzoek kan aangevraagd worden, ook bij beeldbellen.

Suppletie en voedingsadvies wordt gegeven ook bij beeldbellen.

Behandelingen van Healing Touch worden voorlopig niet in de praktijk gegeven, vanwege de beperkte behandelruimte. Indien gewenst bespreken we andere mogelijkheden.

Wanneer u naar de praktijk mag komen gelden er aangescherpte huishoudelijke regels ;


Neemt u even de tijd om deze te lezen!
1. Geef geen handen;
2. Volg de aanbevelingen van het RIVM op;
3. Handen wassen na toiletbezoek (indien toegestaan);
4. Raak zo min mogelijk aan in de praktijkruimte;
5. Uw spullen (telefoon, sleutels etc.) stopt u weg in uw jaszak of tas;
6. Kom niet te vroeg op uw afspraak zodat u niet te lang in de wachtruimte zit;
7. Hou zo veel mogelijk minimaal 1,5 meter afstand tot uw behandelaar en
andere mensen;
8. Nies of hoest in een papieren zakdoekje, dat u meteen wegwerpt in de
prullenbak. Heeft u geen papieren zakdoekje, dan niezen of hoesten in uw
ellenboog;
9. Na niezen of hoesten handen wassen met zeep of desinfectiegel;
10. Betaal met bankoverschrijving ;
11. Vervolgafspraak ontvangt u direct of digitaal;

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u
besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u
akkoord met dit risico.

 

 

Water is van levensbelang deel 2

Water is van levensbelang deel 2

Wij leven op de blauwe planeet, de kleur blauw komt door de waterdampkring die ons voor 70 % beschermt tegen kosmische elektromagnetische straling. Zonder de dampkring zouden wij hier niet kunnen leven. Water heeft namelijk een groot absorberend vermogen , het neemt bijna alle elektromagnetische straling op behalve licht.
Water heeft unieke eigenschappen en nog niet alles is hiervan ontdekt, twee onderzoekers Dolf Zantinge en Eric Laarakker leggen het uit in ons vakblad en de hoofdpunten heb ik voor dit artikel samengevat.
Water moleculen hebben het vermogen om zich in een supersnel proces in voortdurende veranderde verbindingen aan elkaar te hechtten. Het schijnbaar simpele molecuul kan zoals u weet van vorm veranderen, van vloeistof naar gas en het kan bevriezen. Toch zijn deze verander processen niet altijd gelijk, de omstandigheden bepalen mede wat er gebeurd. Bijvoorbeeld bevriezen gebeurd niet altijd bij de temp van 0 graden en dat komt door stoffen die in het water zijn opgelost. U kent wel de praktische toepassing; antivries dat in ruitsproeierstof voor uw auto zit. Wanneer water vervuild is verlopen deze processen ook niet meer zo goed. De watermoleculen worden chaotisch dat wil zeggen zij bewegen allemaal onafhankelijk van elkaar en ook binnen het watermolecuul zelf is geen enkele samenhang.
In Coherent water oefenen de atomen en moleculen in groepjes dezelfde soort bewegingen uit. Zo’n groepje waarbinnen alle moleculen gesynchroniseerd zijn in hun beweging heet een coherent domein. In een glas water kunnen duizenden verschillende coherente domeinen zitten. Coherente watermoleculen vormen met elkaar structuren, dit kan als kristal ontvangen en resoneren met de elektromagnetische stralingen die zich aandienen. Water is een drager van informatie. De trillingen die resoneren kunnen positief en negatief zijn.
Door chemische stoffen, waaronder landbouwgif, telecommunicatie, radar, luchtvervuiling en negatief menselijk gedrag, etc. is de waterstructuur behoorlijk chaotisch geworden. Dat wil zeggen er zitten nog weinig tot geen coherente domeinen in en de bewegingen tussen en binnen de watermoleculen zijn onsamenhangend. Water structuren beïnvloeden de informatiestromen in levende systemen, in ons lichaam maar ook in de planten die wij als voeding nuttigen. Al jarenlang worden hier onderzoekingen naar gedaan.

Naast de milieuvervuiling zien de onderzoekers de grootste bedreiging komen van Wifi, 4G en 5G. Water absorbeert dat en uit hun testen is gebleken dat de waterstructuur negatief wordt beïnvloedt. Het laat zich raden dat de invloed die dit op ons lichaam heeft, heel groot is, Het lichaam bestaat immers voor 70% uit water. Uit ander onderzoek is bekend geworden dat de spanningspotentieel van het celmembraan door wifi en 4G straling wordt beïnvloed. Hierdoor verandert de in en uitstroom van stoffen in de cel. Water is de structuur die alles in stand houdt: zo wordt bijvoorbeeld ook het DNA in de celkern volledig door water moleculen omringd. Misinformatie in het water door voeding, straling en andere zaken maken het water chaotisch en dat leidt er toe dat er niet goed gecommuniceerd kan worden tussen de cellen.
Om het nog maar eens in het kort te benoemen, water is in ons lichaam een oplos -en transport middel voor voeding en afvalstoffen die met de urine verdwijnen. Het is een geleidingsmiddel voor de elektrische informatie overdracht van zenuwimpulsen. Water zorgt voor de communicatie tussen de cellen. Water is nodig voor het op peil houden van onze temperatuur, het zorgt voor het transport van gassen als wij ademhalen. Als wij uitdrogen voelen wij snel dat ons denkvermogen afneemt, voor ons is water van levensbelang.
Schoon en optimaal coherent water is niet voor iedereen binnen bereik, water is schaars geworden en vraagt een maatschappelijke inspanning van ons allemaal.

Water is van levensbelang.

Water is van levensbelang

De actualiteit van vandaag de dag is dat wij een tekort aan neerslag van regenwater en toevoer van zoet water via de grote rivieren hebben. Het is in juli 2019 al droger dan vorig jaar. Ook Het waterschap slaat alarm, door de droogte dreigt de oogst tegen te vallen. Waterleidingsbedrijven slaan alarm maar om een andere reden, de zuiverheid van ons drinkwater is in gevaar.
Volgens het RIVM belandt er ieder jaar minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater. Negentig procent van deze medicijnresten komen via huishoudens het milieu in. Bijvoorbeeld door urine en ontlasting. Maar ook doordat mensen medicijnen die zij niet meer innemen door de wc spoelen. Deze medicijn stoffen kunnen schadelijk zijn voor de natuur.
Waterbedrijf Vitens bericht dat erin het water dat zij oppompen uit de grond (grondwater) soms hele lage concentraties medicijnresten bevat. Dit grondwater is vaak goed beschermd door de kleilagen. Bij oppervlaktewater is dat anders. Zo zien we in grote rivieren zoals de Rijn een toename van stoffen als röntgencontrastmiddelen. Deze worden in relatief hoge concentraties toegediend aan patiënten en worden op een later moment weer uitgescheiden via de ontlasting. De rioolafvalwaterzuivering is onvoldoende ingericht om deze stoffen te zuiveren, waardoor ze in het oppervlaktewater terecht komen. Vanuit ecologisch oogpunt is dit ongewenst, omdat de impact van deze stoffen op de natuur vaak onvoldoende bekend is. Wel weten we dat door bepaalde medicijnen gedragsverandering kunnen optreden bij vissen. Ook zijn er gevallen bekend van weefselschade aan nieren en kieuwen. Bepaalde estrogene stoffen kunnen zelfs zorgen voor feminisatie (geslachtsverandering) bij vissen. We lopen het risico dat het grondwater verder vervuild raakt met geneesmiddelen, tot een niveau waarop we niet meer kunnen garanderen dat we goedkoop drinkwater leveren van absolute topkwaliteit. Dat kan meerdere effecten hebben. Het vertrouwen in drinkwater wordt aangetast en daarnaast moeten we gaan investeren in geavanceerde technologie om het water te zuiveren. Uiteindelijk worden deze kosten doorberekend in de drinkwaterprijs.
Feiten en cijfers over medicijnresten
• 89% van de mensen heeft medicijnen in huis.
• 50% van de mensen levert overgebleven medicijnen niet in bij de apotheek.
• 90% van de medicijnresten komt via huishoudens het milieu in.
• Slechts 10% van de mensen weten dat medicijnresten in drinkwaterbronnen terecht kan komen.
• Elk jaar belandt minstens 140.000 kilo aan medicijnresten in het oppervlaktewater
• Dit is ruim acht keer zoveel als de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen die in het water terecht komt (17.000 kilo).
• Er zijn ongeveer 200 soorten geneesmiddelen aangetoond in Nederlands oppervlaktewater, waaronder bijvoorbeeld antibiotica, pijnstillers en cholesterolverlagers.
• Wat je ongemerkt binnenkrijgt via drinkwater, is ongeveer 1000 keer minder dan wat patiënten bewust innemen bij het slikken van medicijnen.
Hierop kun jij je afvragen wat voor water komt eruit mijn kraan? Kijk bij uw waterleverancier wat voor water er geleverd wordt is het grondwater of oppervlakte water.
Nu wij weten dat de waterleveranciers toegeven dat er kleine hoeveelheden ongewenste stoffen in het water zitten, is het tijd om onze eigen verantwoordelijkheid te nemen voor wel zuiver water. En daarbij ook onze verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van de vervuiling.
Wat kunnen we zelf doen?
Overweeg bij medicijn gebruik, een natuurlijk supplement als alternatief. Natuurlijke middelen passen bij onze bio-fysiologie. Wij zijn er niet op ingesteld om synthetische middelen te verwerken. Ook het milieu niet. Spoel medicijnresten niet door het toilet maar lever het in bij de apotheek.
Gebruik zelf geen schadelijke bestrijdingsmiddelen, uw straatje kunt u ook schoonhouden van onkruid met natuurlijke middelen, bijvoorbeeld azijn en een brander. U kunt plagen bestrijden met bijvoorbeeld spiritus en groene zeep. Er is veel bekend over de schadelijke effecten van glyfosaat, wat in Roundup het actieve bestanddeel is. U krijgt glyfosaat binnen als hiermee bespoten groenten en fruit eet. Glyfosaat verandert de samenstelling van uw darmbacteriën in ongunstige zin, waardoor u meer kans heeft op ziekten.
Overweeg om zelf uw drinkwater te gaan zuiveren, het zijn niet alleen medicijn resten maar ook insecticiden, pesticiden van de landbouw en afvalstoffen uit de chemie. Ook vanuit de lucht komende vervuiling van industrie en verkeer, zware metalen, deeltjes rubber van de autobanden en dergelijke.
EDC staat voor endocrien disrupting compound; dit zijn hormoon verstorende stoffen. Ook die zitten in ons drinkwater en eten. Door het gebruik van de anticonceptie zijn er veel oestrogenen in het water terecht gekomen, wat tot geslachtsverandering bij vissen kan leiden. Ook voor u is het onwenselijk om via drinkwater hormonen en op hormoon verstorende stoffen binnen te krijgen. Het zijn niet alleen medicijnen ook in de weekmakers van plastics zit het. Nano deeltjes plastic, zijn zo klein, die zijn niet met een zeef te vangen door het waterleidingsbedrijf. Voorkom dat plastic gaat zwerven en in de natuur terecht komt en als nano plastic in ons drinkwater komt. Helaas worden er door sommige bedrijven nano plastics in crèmes verwerkt, ook zo kan het direct in uw lichaam binnen komen. Lees het etiket van cosmetica, kijk als er flalaten en bisfonol en nano plastics in zijn verwerkt, koop deze ECD niet..

Wat hebben deze ziekten met elkaar gemeen?

Ontwikkelingsstoornissen, autisme, onvruchtbaarheid, geboorteafwijkingen, ADD/ ADHD, verhoogde stressgevoeligheid, chronische pijnklachten, allergieën, hormoon gerelateerde aandoeningen, diabetes, immuunstoornissen, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, depressie, angststoornissen, schizofrenie, verslavingsgedrag,  neurodegeneratieve ziekten , multiple sclerose, ziekte van Parkinson, ziekte van Alzheimer, cardiovasculaire aandoeningen, en kanker.

Wat hebben deze ziekten met elkaar gemeen?  Bij al deze klachten is metylering betrokken.

Metylering, wat is dat?  Metylering is het gecontroleerd afgeven van methyl groepjes (CH3) aan zogenaamde ‘acceptoren’ in tal van actieve processen die in ons lichaam plaats vinden. Van hormonen tot immuun cellen, van genen tot energieproductie.  In iedere cel van ons lichaam speelt dit proces zich af.   De methyl groepjes fungeren als een soort van dirigent in het aansturen van tal van biochemische processen in de cel en is afhankelijk van zwavel, dat uit onze voeding gehaald moet worden. Zwavelrijke producten zijn ui, prei, bieslook, knoflook, asperges en ei.

Metylering is net zo belangrijk als water en zuurstof, wij kunnen er niet zonder.  Metylering is in ieder cel van het lichaam en in de lever (als orgaan ) is metylering  nodig voor de ontgifting van chemicaliën , toxines en hormonen.

Uit het bovenstaande heeft u al begrepen dat bij een tekort schietende metylering de  klachten en ziekten heel divers kunnen zijn. Een tekort aan energie vertaald zich in vermoeidheid.  Vermoeidheid komt bij veel ziekten voor, soms kortstondig maar ook wel langdurig zoals bij (ME en CVS.) chronische vermoeidheid of ziekte van Pfeiffer, waarbij het virus  bepaalde stofjes, nodig voor de methylering, blokkeert om goed te werken.

Hormoonverstoringen kunnen vruchtbaarheidsproblemen geven en auto-immuunziekten.  Immuniteitsproblemen blijken uit een tekort aan weerstand, ziekteverwekkers kunnen gemakkelijker ziekte veroorzaken, waarvan er vele varianten zijn. Dat de methylgroepjes ook de genexpressie bepalen, door het aan en uitzetten van genen, kan aanleiding zijn tot heel diverse ziekten. Tijdens de zwangerschap wordt heel veel genetisch materiaal vertaald naar cellen, weefsels en processen die ervoor zorgen dat alles op de juiste manier en op de juiste plaats wordt aangelegd,  zodat er een gezonde baby geboren kan worden.

De verschillende taken afzonderlijk en de combinatie van falende taken kunnen tot  een scala aan klachten leiden, zoals al benoemd bij de aanhef van dit artikel.

De DNA test, kan vaststellen of er sprake is van een tekort schietende metylering. Wanneer dit het geval is, kan er met orthomoleculaire middelen zoals voedingsadvies en suppletie van voedingsstoffen, het metyleringsproces  beter op de juiste manier worden beïnvloedt.

Zodra de methylering op de juiste manier gaat werken  kan verbetering en of herstel optreden in het ziekteproces.

 

Complementaire zorg bij kanker

Vrijwel iedereen kent wel iemand die is getroffen door de ziekte kanker, of is zelf hiermee geconfronteerd.  Het is een diagnose die angst oproept en grote onzekerheid met zich mee brengt, door het levensbedreigende karakter.  In mijn verpleegkundige werk op het Hospice zie ik vooral mensen die zijn uit behandeld en voor wie er geen kans op herstel meer is. In een liefdevolle zorg staat de kwaliteit van leven centraal; wat wil je nog doen en laten doen? Hoe kunnen wij de situatie lichamelijk en emotioneel voor jou verzachten?

Deze belangrijke vraag  naar de kwaliteit van leven zou eigenlijk al veel eerder in het ziekteproces mee genomen moeten worden.  Want de impact van een agressieve therapie is van invloed op de rest van je leven.  Waar moet je dan aan denken?  Neuropatische pijn na een chemotherapie. Een  amputatie of  gedeeltelijke verwijdering van een nu nog gezond lichaamsdeel uit voorzorg vanwege een genetische predispositie.

Het zijn allemaal moeilijke beslissingen waar je liever niet voor komt te staan. Hoe goed is het dan om door te vragen naar herstel kansen, de bijwerkingen en complicaties. Zeventig procent van de mensen die zich in deze situatie bevindt gaat op zoek naar alternatieven voor de chemo of bestraling of operatie.  Complementaire therapieën kunnen naast de reguliere oncologische behandeling ingezet worden. Deze zijn dan ondersteunend en verlichten de bijwerkingsklachten. Hiervoor kunnen ingezet worden: voeding, voedingssupplementen, ontspanningstechnieken, energetische therapie, individuele gesprekken en de hulp van steungroepen.

Voor wie hier meer over wil weten nodig ik uit om te komen luisteren en vragen te stellen. Op maandagavond 1 mei zal ik op verzoek van de coördinator het Toon Hermanshuis Zeewolde hier over spreken.  In de Kruidenborg, Duifkruid 5 te Zeewolde  staat om 19.30  staat de koffie klaar en  om 20.00 uur begint de lezing, die met een demonstratie Healing Touch zal eindigen.  Meld je aan bij info@toonhermanshuiszeewolde.nl

Graag tot ziens.

Gezond 40+

Volgens de statistieken is 40 % van de Nederlandse bevolking chronisch ziek. De gemiddelde leeftijd waarop dit aanvangt ligt na het veertigste levensjaar en duurt gemiddeld op basis van de gemiddelde leeftijd die bereikt kan worden, ook 40 jaar. In 2015 zijn er voorspellingen gedaan over de te verwachten, grote toename van chronische zieken in het jaar 2025.

Vanuit orthomoleculair perspectief wil ik u inzicht en aanwijzingen geven om aan preventie van chronische ziekten te doen. De lezing is ook interessant voor wie al chronische klachten heeft.

Er is een groot verschil tussen optimaal gezond en pathologisch ziek. Dat tussenliggende gebied is een glijdende schaal, de signalen van onbalans kunt u herkennen als u weet waar op te letten.

Wat: lezing Gezond 40 +

Wanneer: 02-02-2017

Waar: Vergader- & congrescentrum De Schakel Oranjelaan 10 3862 CX Nijkerk. 200 m van het station Nijkerk gelegen. Parkeergelegenheid aanwezig.

Tijdstip : 19.00 uur – 22.00 uur

Wat kost dat : € 10,- contant en gepast bij entree van de zaal, u krijgt een hand-out en consumpties.

Aanmelding: is noodzakelijk i.v.m. het aantal zitplaatsen doe dit a.u.b. voor 20 januari info@hennydejong.nl